The Gambia Picture hyena.1.1.jpg
Hyena, Abuko Park, The Gambia, September 2002, Frans Simon van Leeuwen
termite.1.0.jpg - Thumbnail The Gambia
Termites (74 KB).
vulture.1.0.jpg - Thumbnail The Gambia
Vulture (46 KB).